radon v dome

Radón v dome – čo by ste mali vedieť.

Radón v dome. Ľudia o tejto problematike často ani nevedia a napriek tomu, že máme v SR platnú legislat´ívu, ani projektanti a stavebné firmy sa touto problematikou nie vždy zaoberajú. Informácie ohľadom radónoveho plynu by však mala zaujímať každého, kto býva v rodinnom dome alebo zvažuje kúpu nehnuteľnosti.

Čo je to radón?

Vo všetkých prírodných materiáloch sa nachádza rádium 226, z ktorého rádioaktívnou premenou vzniká plynný radón 222. Radón je teda všadeprítomný rádioaktívny plyn. Vzniká postupnou premenou uránu, ktorý je v rôznych množstvách prítomný vo všetkých vrstvách zemskej kôry.

Samotný radón sa mení na izotopy polónia, olova a bizmutu. ktoré presakujú z pôdy, hromadia sa v okolí a pri vdychovaní sa zachytávajú v dýchacích cestách, čo pri dlhodobom vystavení môže byť spúšťačom rakoviny pľúc.

Prečo pľúca?

Pľúca majú veľmi citlivé tkanivo, ktoré po vdýchnutí rádioaktívnych látok ako je radón spôsobuje poškodenie DNA buniek. Podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácie WHO je radón druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc, hneď po fajčení.

Pre ilustráciu: pokiaľ strávite rok v dome, kde množstvo radónu presahuje doporučenú hodnotu, vaše plúca sú za ten čas vystavené podobnému žiareniu, ako keby ste každý deň absolvovali RTG pľúc.

radon v dome

Radón v dome

Množstvo radónu v budovách súvisí s geologickým zložením územia a závisí od obsahu radioaktivnýchch prvkov v podloží.

Podľa Karola Holého z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ak podložím sú napríklad vyvreté horniny, tieto obsahujú viac rádia, ktorý je materským rádionuklidom radónu.

 „Máme prognózne mapy radónového rizika na Slovensku, ktoré sú založené na jeho meraní v pôdnom vzduchu a dopočítavame riziko z horninového podložia. Lenže koncentrácia radónu sa môže meniť na veľmi malých vzdialenostiach. Preto je veľmi dôležité, aby ten, kto ide stavať nejakú stavbu, si dal zmerať jeho koncentráciu v pôdnom vzduchu, čiže určiť radónový index pozemku,“ 

Karol Holý, Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Slovensko v súčastnosti pripravuje Národný akčný radónový plán. Niektoré susedné krajiny, napríklad Rakúsko a ČR, ho už majú.

Ako sa chrániť proti žiareniu?

Pri starších budovách by mala byť základom tzv. radónová diagnostika, pomocou ktorej odborní zistí konkrétne zdroje radónu v okol´a csety jeho šírenia vo vnútri objektu. Ďalej v rámci protiradónových opatrení v existujúcej budove je možné vykonať:

  • podtlakové odvetranie
  • zvýšenie atmosferického tlaku v suteréne
  • izoláciu podlahy najnižšieho podlažia

radon v dome

 

Pri stavbe novej budovy sa odporúčajú tzv. protiradónové opatrenia, ktoré sú schopné obmedziť vstup radónového plynu do budovy.  Odporúča sa ešte pred samotným začatím stavebných prác stanoviť radónového riziko už na pozemku a podľa potreby už pri projektovaní plánovať protiradónové izolácie.

Rizikové lokality na úsemí SR si môžete pozrieť na mape radónového rizika na stránke Štátneho Geologického Ústavu.

Použitie vhodných stavebných materiálov

V súčastnosti sú dostupné certifikované stavebné materiály, ktoré spĺňajú kritériá z hľadiska rádioaktivity tak, aby výrazne znižovali koncentráciu radónového plynu v pobytovom priestore. 

V našej ponuke nájdete hneď niekoľko radón tesných produktov:

LinkSeal tesnenie potrubia

Toto patentované reťazové tesnenie sa používa na utesnenie priestoru medzi potrubím a chráničkou alebo prechodom v stene (rúra – rúra, rúra – stena, rúra – nádrž).

Tesniace goliere

Gumenný tesniaci golier sa používa na hydrostatické utesnenie prechodov medzi potrubím a múrom, stropom, podlahou, šachtovým otvorom, bazénom atď.  Je možné ho zabetónovať, čím poskytuje absolútne utesnenie.

Okrem utesnenia prechodov medzi potrubiami je možné si zabezpečiť novú stavbu tzv. „radónovou membránou“, ktorá zabezpečí odolnosť proti radónovému plynu.  Od júla 2010 sú v platnosti stavebné predpisy, podľa ktorých musí byť takáto radónová bariéra inštalovaná vo všetkých nových bytových domoch.